Privaatsuspoliitika

Kirja vastuvõtmist ei saa kinnitada keegi teine kui ainult vastuvõtjaks määratud isik.  ISIKUANDMETE KÄSITLEMISEGA KAASNEV MÕJU Stockmann on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide privaatsust ja tagada isikuandmete turvaline käitlemine vastavalt ELi andmekaitse määruse ja muude kohaldatavate õigusaktide nõuetele. Klienditeeninduse telefonikõnede salvestisi säilitatakse maksimaalselt üks aasta. Elutähtsate huvide kaitseks kustutatakse näiteks toodete tagasikutsumist käsitlev teave viivitamatult pärast tagasisaatmise toimumist vastava ametiasutuste poolt sätestatud viisil. Nii tagame andmete konfidentsiaalsuse. Kirjaliku vastuse saadame kas krüpteerituna elektroonilisel kujul või posti teel tähitud kirjana. Eestis teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon. Sellised asutused on näiteks Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja tolliamet. NÕUSOLEKU TÜHISTAMISE ÕIGUS Kui isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Andmeturbega seotud riske hinnatakse Stockmanni riskihaldusprotsessi osana regulaarselt. Allpool on käsitletud andmete töötlemise aegu ja nende määramise kriteeriume. TEAVE OTSUSTE AUTOMAATSE VASTUVÕTMISE JA PROFIILI LOOMISE KOHTA Profiili loomine tähendab isikuandmete sellist käsitlemist, mille puhul isikuandmeid kasutades hinnatakse teie teatud isiklikke omadusi. suvalisel ajal, kui teie isikuandmeid käsitletakse otseturunduse jaoks, kaasa arvatud profiili loomine, kui see on seotud sellise otseturundusega. Teil on õigus parandada või täiendada oma töötlemise seisukohast ekslikke või puudulikke isikuandmeid. Viisid, kuidas teenida raha aiapidamise abil. Teil on õigus isikuandmete kustutamisele. Privaatsuspoliitika.

Privaatsuspoliitika - Arno

.

Privaatsuspoliitika - Amserv Auto AS

. Sissetulekuta laen laenu firmad kus pole vaja kontoväljavõtet. Teil on õigus keelata oma isikuandmete töötlemist.. Loome oma klientidele profiilid turunduse ja sündmustele kutsete saatmise kohandamiseks. Õigus puudutab selliseid isikuandmeid, mida olete meile ise esitanud ja mida töötleme teie nõusoleku põhjal või sõlmitud lepingu alusel. Püsiklientide andmeid säilitatakse vaikimisi nii kaua, kuni kliendi püsikliendi staatus kehtib. Tagasiside ja kaebuste menetlemiseks vajalik teave ja õiguslik teave säilitatakse asjaajamiseks vajaliku aja jooksul, mis tavaliselt ei ületa kolme aastat. Püsikliendiprogrammiga seotud vajalikud andmed on nimi, kontaktandmed, sünniaeg, sugu, ostuinfo ning suhtluskeel. E-turunduse nõusolek ei ole otseselt vajalik info, aga ilma selleta ei saa me toimetada sinuni Stockmanni  uudiskirju. Mõningatel riigiasutustel on teabele seadusest tulenev õigus. Hoolitseme oma personali oskuste arendamise eest andmeturbe küsimustes. Teil on teatud olukordades õigus kanda meie valdusse kuuluvaid isikuandmeid üle endale või mõnele teisele registripidajale. Kaitseme oma tööruume, infotehnoloogiasüsteeme ja  meie poolt osutatavate teenuste kasutajate andmeid asjakohaste tehniliste ja administratiivsete andmeturbelahendustega ning arendame pidevalt oma kaitsemeetmeid. TEIE ANDMEID EI KASUTATA ILMA TEIE TEADMATA MUUL OTSTARBEL Me ei kasuta Teie andmeid mingil muul kui käesolevas dokumendis nimetatud otstarbel.

Oleme seisukohal, et ülalkirjeldatud profiili loomisel ei ole määruses kasutatud tähenduses õiguslikku mõju ega muud märkimisväärset mõju profiili loomise objektile. Püsikliendiprogrammi tingimused leiad siit. Peale Stockmanni töötlevad klientide isikuandmeid ka Stockmanni teenuseosutajad ja koostööpartnerid Stockmanni nimel ja ülesannete kohaselt. Kui me ei töötle teie andmeid, on teil õigus saada kinnitus ka selle kohta. Kui hiljem tekivad uued kasutusvajadused, teavitame Teid nendest ja nendega seotud õiguslikest töötlemise põhjendustest. Teil on õigus saada soovi korral teada, kas Stockmann töötleb teie isikuandmeid. Võite ka alati mitte nõustuda profiili loomisega, mida tehakse otseturustuse kohandamiseks. Oma nõusoleku tühistamiseks pöörduge klienditeeninduse poole või kasutage uudiskirjas olevat linki. Klientide ostuandmed säilitatakse viis aastat. TEAVE ISIKUANDMETE KÄSITLEJATE KOHTA Isikuandmeid töötlevad Stockmanni või Stockmanni koostööpartnerite töötajad, kelle töökohustuste täitmine eeldab nende andmete käsitlemist. Isikuandmete töötlejad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega. Andmete sellise üleandmise kohta on sõlmitud teenusepakkujaga leping, järgides EÜ komisjoni kinnitatud nõudeid. Kliendiregistri andmeid ei anta väljapoole Stockmanni kontserni muul juhul, kui allpool kirjeldatud juhtudel, kui õigusaktid näevad seda ette ning ettevõtte müümise või reorganiseerimisega seoses. Püüame hoolitseda ka selle eest, et meie koostööpartnerite personal mõistab isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalise käsitlemise tähtsust. Andmete käsitsemisega seotud kasutus- ja juurdepääsuõigused on isiklikud ning nende ulatus määratakse tööülesannete põhjal. Registreeritud isikuna on teil õigus mitte nõustuda profiili loomisega, mis põhineb registripidaja õigustatud huvil ja tugineb erilisel isiklikul põhjusel. Loetakse, et isikuandmed liiguvad väljapoole EÜ ja EMP-piirkonda IT-tehnoloogia teenuste osutamise raames, kui isikuandmeid on võimalik kasutada väljaspool EÜ ja EMP piirkonda asuvast riigist. Teostame järelevalvet isikuandmete käsitlemisega seotud sündmuste üle, reageerime avastatud kõrvalekalletele ja püüame vältida kahjusid, mida kõrvalekalded võivad põhjustada. Sellised allhankijad on muu hulgas IT-teenuste pakkujad, kes hoolitsevad muu hulgas süsteemide tehnilise korrashoiu eest, ja koostööpartnerid, kes osalevad Stockmanni toodete ja teenuste tarnimise protsessides. Kui kõigist meie ettevaatusabinõudest hoolimata satuvad teie isikuandmed valedesse kätesse, on nagu ka isikuandmete käsitlemist hõlmavate muude teenuste puhul võimalik, et kõrvaline isik kuritarvitab isikuandmeid. Kui töötleme teie andmeid, on teil õigus saada koopia meie poolt töödeldavatest andmetest. Oracle töötleb andmeid kogu maailmas. Vajaduse korral palume Teil luba isikuandmete kasutamiseks uuel kasutusotstarbel. Teavitame vajalikke ametiasutusi ning registreeritud isikuid andmeturbe nõuete rikkumisest õigusnormide poolt ettenähtud viisil. Võistlustel ja loosimistel osavõtjate loendid eemaldatakse pärast võitja valimist ja/või loosimise toimumist ja võimaliku auhinna üleandmist.

Privaatsuspoliitika - Tallinna Lennujaam

. Isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul näiteks siis, kui olete andnud loa elektrooniliseks otseturunduseks. Teil võib olla õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Ülekandmise õigus käsitleb selliseid andmeid, mida töödeldakse automaatse andmetöötluse abil. Vajame neid andmeid selleks, et saaksime summeerida Teie ostusummasid ja hoolitseda selle eest, et oleksite alati kursis teile pakutavate soodustustega ja programmi muudatustega, ning et saaksime oma klientidele pakkuda parimat kaubavalikut. Kui Te ei anna nõusolekut elektrooniliseks otseturunduseks ning keelate otseturunduse posti ja telefoni teel, saadame Teile vaid tellitud või Teile suunatud teenuste teostamiseks ja kliendistaatusest tuleneva vajaliku info.

Privaatsuspoliitika - Stockmann

Märkused