Privaatsuspoliitika ja küpsised

Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. Telefonikõnede ja valvekaamerate pildi salvestisi töötleb ja säilitab AS Tallinna Lennujaam oma andmekogudes. Me töötame selle nimel, et järgmise generatsiooni CRM ja ERP lahenduste kasutajad saaksid oma tööriistadest maksimumi – et müük ja krediidihaldus toimuks nutikalt ning et spetsialistid saaksid pühenduda äriks olulistele tegevustele. võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Kreedix Grupi ees võlgnevused. Valvekaamerate pilti töödeldakse lennundusjulgestuse ja -ohutuse ning isikute ja vara kaitseks. Kreedix Grtupil võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Kreedix Grupi isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Samuti on reisijal õigus enda isikuandmeid vaadata ja valed andmed parandada või nõuda paranduste tegemist, pöördudes selleks lennuettevõtja poole. Kreedix Grupil on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Selline andmetöötlus ja analüüs toimub Kreedix Grupi õigustatud huvi alusel. Kreedix Grupi töötajad on kohustatud, vastavalt nendega sõlmitud lepingutele ning kehtivale seadusandlusele, hoidma neile tööülesannete käigus usaldatud isikuandmeid hoidma konfidentsiaalsetena. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. AS Tallinna Lennujaam rakendab isikuandmete kaitse tagamiseks asjakohaseid füüsilisi, organisatoorseid ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. AS-i Tallinna Lennujaam töötajad on isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise kohustusest teadlikud ning vastutavad selle täitmise eest. Lähemalt meist: https://ir.ee/ettevottest/ ja Vikipeediast: Kogume andmeid riiklikest registritest ja andmekogudest Eesti ettevõtete ja ettevõtjate kohta, puhastame, lingime ja väärindame need nii krediidi-, müügi- kui muu analüütika jaoks. Kreedix Grupp dokumenteerib kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sh asjaolud, mõju ja parandusmeetmed. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Kreedix Grupi õigustatud huvi oma õigusi kaitsta.. Sel juhul teavitab Kreedix Grupi Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra. Aus inimene kes annab laenu sinuraha24.ee. Andmeid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik lepingute täitmiseks ja klientide teenindamiseks; AS Tallinna Lennujaam järgib oma igapäevategevuses isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalse teabe saladuses hoidmise põhimõtteid. Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Kreedix Grupi teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Kreedix Grupp saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Kreedix Grupil on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid. Pakume oma klientidele kaasajastatud linkandmeid, kvaliteetset analüütikat ning tippklassi ‘d, mis aitab ettevõtetel oma konkurentidest eristuda. Kreedix Kindlustusmaakler OÜ, mis tegutseb krediidiriskide maandamise kõige kõrgemal tasemel, osutades ettevõtetele krediidikindlustuse vahendusteenust. Küpsiste andmed: vastavalt. Mudelit rakendavad kliendid krediidihalduses, mis on osa inforegister.ee krediidiraportist. AS Tallinna Lennujaam töötleb isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Privaatsuspoliitika - Tallinna Lennujaam

. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Kreedix Grupi poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Kreedix Grupp kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Kreedix Gruppi kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Kreedix Grupi koostööpartnerettevõtted - IT-arendajad. Kreedix Grupp säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Kreedix Grupi õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud. Kreedix Grupi kuuluvatele ühingutele võimaldamaks pakkuda kliendile Kreedix Gruppi kuuluvate ettevõtete soodustusi. Kreedix Grupp saab Kasutaja isikusamasuse kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Kreedix Grupp ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Kreedix Grupile edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil. Register OÜ on Eesti Võlausaldajate Liidu asutajaliige. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Kreedix Grupi õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Kreedix Grupi õigustatud huvi üles. Isikuandmed on piisavad ja asjakohased ega ole nende töötlemise eesmärkide suhtes liiased. Üldised küsimused andmekaitse kohta on võimalik saata AS-i Tallinna Lennujaam administratsiooni e-posti aadressile administration[at]tll.aero. Kreedix Grupi seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele. Reisijal on õigus pääseda ligi enda isikuandmetele ja saada tehtud toimingute kohta lennuettevõtja kaudu väljavõtteid. Kui Kreedix Grupp ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

Privaatsuspoliitika - ® probiootilised.

. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Kreedix Gruppi oma Isikuandmete muutumisest. Vahejuhtumite ja intsidentidega seotud isikuandmeid, sh telefonikõnede ja valvekaamerate pildi salvestisi, säilitab AS Tallinna Lennujaam vajalike menetlustoimingute jaoks erandkorras viis aastat. Iga nädal korjame terabaitide kaupa andmeid, millest eraldame miljoneid fakte Eesti firmade kohta.

Kreedix Grupp kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kui reisija on esitanud oma isikuandmed AS-ile Tallinna Lennujaamal, on tal võimalik saata e-posti aadressile info[at]tll.aero digitaalselt allkirjastatud päring. Kreedix Grupp on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega töölepingud, andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest. audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Kreedix Grupi ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Kreedix Grupi õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Lennuettevõtjale esitatud isikuandmete osas on AS Tallinna Lennujaam volitatud töötleja ning kohustub rakendama lennuettevõtjaga sõlmitud lepingust tulenevaid andmekaitsenõudeid ja -tingimusi.

Privaatsuspoliitika | Eesti Haigekassa

. Profileerimist teostatakse üksnes äriühingute esindusrollides tegutsevate füüsiliste isikute osas, mis võimaldab isikutega seotud ettevõtete puhul hinnata nende ettevõtete maksejõulisust ning rahade laekumise tõenäosust enne ja pärast müügitehingut. Lennundusjulgestuse ja -ohutuse ning parema klienditeeninduse tagamiseks, töötleb AS Tallinna Lennujaam oluliste telefoninumbrite kõnesid. Koostöös Tartu Ülikooli ja STACC OÜ-ga on Register OÜ loonud mudeli firmade krediidiriskide hindamiseks. Mudel on loodud masinõppe meetodeid kasutades ja selles on kasutusel ligi tuhat tunnust. Isikuandmete töötlemisel lähtub AS Tallinna Lennujaam Eestis kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest. Otsid väikest laenusummat? 100 eurot on paras. Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid. Töötlemise eesmärgi seisukohast valed isikuandmed kustutatakse või parandatakse. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Kreedix Grupi õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i ja LinkedIn konto kaudu. keelduda taotletud meetmete võtmisest. Kreedix Grupi teenuseid kasutatavad füüsilisest isikust kliendid või tasuta rakenduste kasutajad ehk füüsilised isikud, kes kasutavad Inforegistri, Scorestorybooki, Register API lahendusi. Need teenused on kasutusel missioonikriitilistes POS, CRM ja ERP lahendustes ning seetõttu pakume neid oma kõrge käideldavusega privaatpilve kaudu. Pärast tähtaja möödumist andmed kustutatakse. Kasutaja võib igal ajal esitada Kreedix Grupile turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt.

Privaatsuspoliitika ja müügitingimused – Tallinna Opera Pizza

. Privaatsuspoliitika ja küpsised. AS Tallinna Lennujaam kaitseb talle usaldatud isikuandmeid igasuguse volitamata või ebaseadusliku juurdepääsu ja töötlemise eest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust. võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Kreedix Grupp rakendab isikuandmete töötlemise minimaalsuse printsiipi ja on kasutusele võtnud vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu. Kasutame isiklikku kõrgjõudlusega klastrit suurandmete töötlemiseks. Andmete ja analüütika edastamiseks klientideni oleme realiseerinud rakendusliidesed nii reaalaja majanduse kui traditsioonilise majanduse teenuste jaoks. Füüsiliste isikute seotud ettevõtete ajaloo info on vajalik maksekäitumismustrite tuvastamiseks ja prognooside tegemiseks seotud ettevõtetes. Konfidentsiaalse hoidmise kohutus Kreedix Grupi töötajate ning endiste töötajate puhul on tähtajatu. Vaike laen Estonii kiirlaen ID kaardi tuvastamisel. Kreedix Grupp ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest. AS-i Tallinna Lennujaam jaoks on isikuandmete terviklus ja selle tagamine klientide teenindamiseks ülioluline

Märkused