Kodukindlustus – kindlustus, milleta hakkama ei saa

Tutvu ka teiste välistuste ja piirangutega. Võid valida just need, mis tunduvad sulle vajalikud. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on vara tahtlik rikkumine või hävitamine kolmanda isiku poolt. Tutvuge enne pakkumuse küsimist ning kindlustuslepingu sõlmimist , mis annab ülevaate kindlustusteenusest,. Loe välistusi tingimustest. Arvestama peab kodukindlustuse tingimustes toodud välistustega. Hoone peab olema suletud ja kaitstud selliselt, et võõrad sinna sisse ei pääse. Hüvitame kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks on torm, sademed või veekogu üleujutus. Samuti hüvitame saamata jäänud üüritulu, kui kindlustatud esemeks olev väljaüüritud eluruum on kindlustusjuhtumi tagajärjel muutunud elamiskõlbmatuks. Ajutise elukoha üürikulu Hüvitame ajutise elukoha üürikulu ning sinna ja tagasi kolimise kulu peale kindlustusjuhtumit, mis muutis kindlustatud kodu elamiskõlbmatuks. Lisaks hüvitame kindlustatud esemeks oleva ehitise klaaspinna purunemise kahju omavastutust rakendamata. Hüvitame ilma omavastutust rakendamata lukuvahetuse ja uute lukkude soetamise kulud, kui võti või luku avamise kood võeti kindlustusvõtja või tema volitatud isiku valdusest ära sissemurdmise või röövimise käigus. Leke torustikust Hüvitame kodus lõhkenud toru tagajärjel tekkinud uputuse kahjud. Samuti hüvitame kindlustatud esemeks olevale ehitisele tekkinud kahju, mille põhjuseks on selle osade vargus. Kui tuule kiirust pole võimalik kindlaks määrata, peetakse tormiks tuult, mis on tekitanud kindlustuskoha ümbruses laitmatus seisukorras olevatele ehitistele või esemetele kahju. Vandalism Hüvitame tahtliku kahjustamise või hävitamisega seotud kahjud kolmanda isiku poolt. Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav Omavastutus Omavastutus on osa kahjusummast, mis jääb kahju toimudes Sinu enda kanda.If Plus boonusprogrammiga on võimalik omavastutust vähendada. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on tulekahju, tahm, suits või tulekustutusvesi, pikselöögi otsetabamus, plahvatus, sh lõhkekeha plahvatus, piloteeriva õhusõiduki, selle osade või laadungi allakukkumine. Kindlustusagent saab kindlustuse vahendamise eest agenditasu, mis sisaldub kindlustusmakses. *PZU on AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kaubamärk Eestis. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on murdvargus, st vara vargus sissemurdmise teel, röövimine või vandalism. Hüvitame kipsplaadi vahetamise kulu, kuid ei hüvita ebakvaliteetse roovituse asendamist. Tulekahju Hüvitame tulekahjust või selle kustutamisest tekkinud kahjud, samuti pikselöögist tekkinud purustused. Murdvargus, röövimine Hüvitame kindlustusobjekti murdvarguse ja röövimisega seotud kahjud kolmanda isiku poolt. Kohustusliku vastutuskindlustuse puhul on kindlustusandja kohustatud lepingu sõlmima, kui isik vastab kindlustusandja tüüptingimustes või seaduses sätestatud tingimustele. Hüvitame kahju, mille põhjuseks on torm; kindlustatud esemele tormi tõttu langenud puu või muu ese; rahe või rüsijää. Tugev tuul, rahe Hüvitame kahju, kui tuule tõttu on tekkinud kahjud katusele või muudele hoone osadele. Tehnosüsteemide purunemine Hüvitame tehnosüsteemide purunemise tõttu kindlustusobjektile tekkinud kahjud. Ehitusvigadest tingitud kahjud Hüvitame kahjud, mis tekkisid ebakvaliteetse materjali kasutamise, materjali vale kasutamise, ebakvaliteetse töö või projekteerimisel tehtud vigade tõttu. Loe, millistes olukordades aitab Sind Koduabi. Õnnetusjuhtumid Kaitse all on pea kõik ootamatud õnnetusjuhtumid, mis võivad kodus tekkida. PZU-l on õigus otsustada, kas sõlmida kindlustusleping lepingu sõlmimist taodelnud isikuga või mitte. Peale tekitatud kahju hüvitatakse vajaduse korral ka nõude tõrjumiseks ja kindlustatu õiguste kaitseks vajalikud õigusabikulud.

Kodukindlustus - võrdle ja osta! | IIZI

. Laen smsiga. Kodus olevad asjad hüvitame samade omadustega uue eseme hetke ostuhinnaga, v.a nutiseadmed. Kindlustuskaitse liigid Kindlustuskuskaitse liike, mida saad valida, on erinevaid. AS SEB Pank tegutseb AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaali kindlustusagendina ja on kantud Finantsinspektsiooni veebilehel avalikustatud kindlustusvahendajate nimekirja. Kodukindlustus – kindlustus, milleta hakkama ei saa. AB “Lietuvos draudimas” on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Kindlustuskaitse alla ei kuulu ebakvaliteetse osa asendamine, parandamine või ehitusvea muul viisil kõrvaldamine.Näiteks, kipsplaadid hallitavad, niiskuse põhjuseks on kuivatamata puidu kasutamine roovituses. Nimekirja leiate aadressilt www.fi.ee.

Kodukindlustus | SEB

. Ehitusjärgus olevaid hooneid kindlustatakse kui hoone karp on valminud, katusetööd lõpetatud, hoonele uksed ja aknad paigaldatud. Kindlustusjuhtumiks võib olla näiteks esemete purunemine kukkumise tagajärjel, kodutehnika mehaaniline rike või rike üle- või alapinge tagajärjel või hoone tehnosüsteemide purunemine. Vajadusel saad abi ka meie konsultantidelt. See kindlustus aitab Sind juhul, kui näiteks Sinu laps jalgrattaga kriibib ära naabri auto või kui lõhud poes olles kogemata mõne asja. Vahendades PZU* kodukindlustust, pakume laiaulatuslikku kindlustuskaitset.

Salvas ainult 10 päeva kindlustus 25% soodsam !

. Samuti, kui veeleke on põhjustatud kolmandate isikute, nt naabrite poolt. Lisaks hüvitatame sissemurdmise, röövimise või selle katse käigus lõhutud või rikutud hoone piirdekonstruktsioonide või nende osade taastamiseks vajalikud kulud. Juurde valitav Juurde valitav Juurde valitav Kui Sinu üürikorter- või maja saab kannatada kindlustusjuhtumi tõttu, mille on põhjustanud üürnik, siis hüvitame tekkinud kahjud vastavalt valitud kindlustuspaketi kaitsetele. Samuti loetakse tormikahjuks kindlustatud eseme selliseid kahjustusi, mis said tekkida üksnes tormi tagajärjel

Märkused