Eraisiku pankrot – võimalus pääseda võlgnevustest?

See variant sobib siis, kui sul on ka stabiilne sissetulek, mis võimaldab laenumakseid tasuda. Üheskoos võlanõustajaga võib avastada, et probleemi lahendamine ei olegi nii keeruline kui tundus. Tunnustatavad ärikeelud peavad olema määratud kohtu poolt ning nende eeldused ja sisu olema sarnased Eesti õiguse alusel määratavatele ärikeeldudele.

Avaldusega tuleb tõestada oma maksejõuetust – avalduses tuleb selgitada maksejõuetuse põhjuseid ja võlgade nimekirja. Võlanimekirjas märgitakse võlgniku võlausaldajate nimed ja nende elu- või asukohad ning nende nõuded, samuti andmed võlgniku vara kohta. Avaldusele lisatakse enampakkumise akt. päeva, loetakse üürniku või rentniku üüri või rendi maksmise kohustus täidetuks ka järgmise kuu osas. Tasu suuruse määramisel arvestab kohus ajutise halduri ülesannete mahtu ja keerukust ning ajutise halduri kutseoskusi. Selleks esitab haldur iga kolme kuu möödudes alates pankroti väljakuulutamisest pankrotitoimkonnale ja kohtule aruande sellel perioodil tehtud kulutuste kohta. Ringkonnakohtu määruse peale määruskaebuse kohta võivad võlgnik ja pankrotiavalduse esitanud isik esitada määruskaebuse Riigikohtule. Elatusmiinimumist rohkem teenitud raha tuleb loovutada võlausaldajatele seni, kuni võlgnevused on kaetud, seega tuleb kogu aeg elada kasinalt. Teadet ei ole vaja avaldada, kui kõigile võlausaldajatele on koosoleku toimumisest teatatud muul viisil. Haldur peab samuti selgitama, millised on väljavaated võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ettevõtte tervendamise, kompromissi ja pankrotivara müügi korral. Pöördu võlanõustaja poole – professionaalsed võlanõustajad aitavad teha selgeks, kuidas sa saaksid võlgnevustega tegeleda ning milliseid väljapääse on olemas. Positiivsest küljest aga peatab pankrotimenetlus viiviste ja intresside kasvamise, lõpetab sundtäitemenetlused ja võib üleüldiselt leevendada stressi, mis muidu võlgnevustega kaasneb. Igal juhul ei tasuks oma mures üksi olla – otsi lähedastelt abi. Vajaduse korral teadet korratakse. Otsuse ärakiri saadetakse isikule ja Justiitsministeeriumile. Kui nõude või pandiõiguse vastu on vaielnud võlausaldaja, on kostjaks võlausaldaja, kes nõudele, selle rahuldamisjärgule või pandiõigusele vastu vaidles. Kui nõude või pandiõiguse vastu on vaielnud haldur, on kostjaks haldur, kellel on kõik võlgniku kui kostja õigused ja kohustused. Pankrotimenetluse juures tuleb ka meeles pidada, et juhul, kui varadest ei piisa ning menetlus lõppeb raugemisega, peab võlgnik tasuma halduri tasu. Tasuta kiirlaen. Kohus võib haldurilt igal ajal nõuda teavet pankrotimenetluse käigu ja halduri tegevuse kohta. Määruse edastab registripidajale kohus. Kui ajutise halduri nimetamine tuleb otsustada eelistungil, otsustab kohus kümne päeva jooksul pankrotiavalduse saamisest istungi toimumise aja ja edastab kutsed. Aruanne tuleb esitada mitte hiljem kui viis päeva enne kohtuistungit, kus vaadatakse läbi pankrotiavaldus. Seejärel vaadatakse avaldus üle ja otsustatakse, kas võtta see. Kui kohus tühistab selle isiku ajutiseks halduriks nimetamise, nimetab kohus uue ajutise halduri, kes jätkab ajutise halduri ülesannete täitmist. Küsi abi perelt ja sõpradelt – arusaadavalt on väga raske küsida sõpradelt või sugulastelt abi, ent enne pankrotimenetluse algatamist võiksid siiski pöörduda lähedaste poole. Sellega algab pankrotimenetlus – määratakse pankrotihaldur ning lepitakse kokku võlausaldajate esimene üldkoosolek. Pankroti väljakuulutamine Kui kohus leiab, et võlgnik on maksevõimetu, kuulutatakse välja pankrot. Kui võlgniku maksejõuetuse tekkimise põhjuseks on kuriteo tunnustega tegu, teatab kohus sellest prokurörile või politseile kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks. Pankrotihaldur jälgib võlgniku õiguseid ja kui võlgnikul ei ole mitte midagi karta ega varjata, on pankrotimenetlus hea võimalus kohustustest vabanemiseks ja oma elu uuesti üles ehitamiseks. Trahv kantakse riigituludesse. Nimekirjas märgitakse, millises ulatuses on nõue tunnustatud, millisesse rahuldamisjärku see on arvatud ning kas nõue on tagatud pandiõigusega. Võlausaldaja taotlusel või kohtu algatusel võib kohus vabastada pankrotitoimkonna liikme, kes ei tohi olla pankrotitoimkonna liige või kes on oma kohustusi rikkunud. Eraisiku pankroti väljakuulutamise alternatiivid Pankrotimenetlusega silmitsi seismine on absoluutselt viimane lahendus, mille poole võlaprobleemidega pöörduda. Oma ülesannete täitmise eest on ajutisel pankrotihalduril õigus saada tasu, mille suuruse määrab kohus. Pankrotimääruses tuleb märkida pankroti väljakuulutamise kellaaeg. Halduri toimikule ning pankrotimenetluses koostatavate dokumentide sisule ja vormile esitatavad nõuded kehtestab justiitsminister määrusega. Haldur on kohustatud müümata pankrotivara müüma, välja arvatud juhul, kui vara müük ei ole võimalik olulise viivituseta ja toob endaga kaasa ebamõistlikke kulutusi. Digitaalselt allkirjastades võiksid ka märkida, et avaldus on digitaalselt allkirjastatud. Ajutine pankrotihaldur on sisuliselt võlgniku esindaja ning tal on õigus saada võlgnikult vajalikke dokumente vara ja kohustuste kohta ning isegi viibida võlgniku eluruumides. Halduri tasu ja kulutuste hüvitamiseks võib kohus määrata menetlusabi andmise. Teates märgitakse nõude tähtaegselt esitamata jätmise tagajärjed. Võlgnikul on õigus koos halduriga protsessis osaleda. Pankrotiteade avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Kohustuste nimekirja tuleb märkida võlausaldaja nimi, aadress, registrikood ja andmed nõude kohta ning samuti tuleb üles märkida ausalt oma varad: igakuine sissetulek, toetused, kinnis- või vallasvara jms. Vaidlused nõuete üle, muu hulgas nõuete tunnustamise ja vara tagasivõitmise üle, ning võlausaldaja üldkoosoleku otsuste vaidlustamine toimuvad hagimenetluses. Füüsilisest isikust võlgnikule antakse pankrotimenetluse kaudu võimalus vabaneda oma kohustustest käesolevas seaduses ettenähtud korras. Kui hüpoteegipidaja või reaalkoormatise omaja ei anna nõusolekut, siis kaotab ta õiguse nõuda nõude rahuldamist pankrotimenetluses hüpoteegi või reaalkoormatisega tagatud osas. Kui neil on võimalik sulle tuge pakkuda on see tunduvalt parem variant, kui võtta ette kohtumenetlus ja riskida oma vara kaotamisega. Enne pankrotiavalduse tegemist tasuks mõelda, kas tõesti ei ole mitte ühtegi väljapääsu, mis aitaks võlgnevustega toime tulla või kohustused tasuda.

Pankrotiseadus – Riigi Teataja

. Kompromissettepanekus tuleb põhjendada, et võlgnik suudab oma võlad selles ulatuses ja selleks tähtpäevaks tasuda. peatükk FÜÜSILISEST ISIKUST VÕLGNIKU KOHUSTUSTEST VABASTAMINE    Võlgniku kohustustest vabastamine  Füüsilisest isikust võlgnik võidakse vabastada pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest. Juhul, kui varasid ei ole piisavalt palju, et katta menetluse kulud, lõppeb menetlus raugemisega ehk menetlus lõpetatakse varade puudumise tõttu. Haldur esitab ettevõtte tegevuse lõpetamise põhistatud taotluse kohtule. Kogu rahalist olukorda kontrollitakse väga põhjalikult isegi järgnevatel aastatel, kontrollimaks, et võlgnik poleks varasid kõrvale pannud või kuidagi varjanud midagi. Mõtle näiteks nendele variantidele: Räägi võlausaldajatega – ehk suudate leida kuldse kesktee maksegraafiku sõlmimiseks. Maksejõuetuseks loetakse seda, kui võlgnik ei suuda oma võlgnevusi tasuda ja selline majanduslik olukord ei ole ajutine. Hagi võib esitada ühe kuu jooksul alates päevast, millal möödus üks kuu uue koosoleku kokkukutsumise nõude esitamisest. Nimekirja tuleb lisada võlausaldajate nimed, aadressid, andmed nõete kohta ning lisaks tuleb märkida ka kõik oma varad.

Eraisiku pankrot -

. Kaalu hüpoteeklaene – kui sul on kinnisvara, mis ei ole juba hüpoteegiga koormatud, võid kaaluda hüpoteeklaenu võtmist. Sel juhul võib pankrotihaldur astuda menetlusse võlgniku asemel. Koja aukohus võib taotleda advokatuuri aukohtult advokaadi suhtes aukohtumenetluse algatamist. Kui sa näitad üles initsiatiivi probleemiga aktiivselt tegeleda, on see hea märk ka võlausaldaja jaoks. Kui ühe isiku vastu tehakse mitu pankrotiavaldust, koondatakse need kõik kokku üheks menetluseks. Haldurina tegutsemise õiguse saab ta koja kutsekogu liikmeks vastuvõtmisega. Taotlus esitatakse hiljemalt ühe aasta möödumisel halduri eksami sooritamisest. Pankrotimenetlusega rahuldatakse nõuded võlgniku vara arvelt ning sisuliselt annab see võimaluse vabaneda oma kohustustest. Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu, alus ja suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga. Sel juhul arvestatakse hääletamisel pandipidaja nõudega vaid nõude selle osa ulatuses, mis jääks eeldatavalt rahuldamata pandieseme müügist saadu arvel. Varade aus nimetamine on ülimalt oluline, kuna varade alusel kaetakse kohustused. Jagatud mure on pool muret, seega enne rutaka otsuse tegemist kaalu kõikvõimalikke muid variante, sest eraisiku pankroti väljakuulutamine peaks olema lahenduste nimekirjas viimane. Eraisiku pankrot – võimalus pääseda võlgnevustest. Samuti võidakse järgnevaks paariks aastaks kehtestada ärikeeld. Puuduste tähtaegsel kõrvaldamisel loetakse nõudeavaldus esitatuks avalduse esialgse esitamise päeval. Kohus ei kinnita juriidilise isiku lõpetamise otsust, kui ei ole järgitud võlausaldajate üldkoosoleku korraldamise või otsuse vastuvõtmise korda. Pankrotiga jääd ilma oma varast, seejuures riskid ka väärtuslikuma vallasvara kaotamisega, olenevalt oma võlgnevuste suurusest. Avalduse Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimiseks esitab pankrotimääruse alusel haldur. Alammäärast suurema tasu võib kohus määrata põhjendatud juhul. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. Pankrotimenetlus võib olla aga üsna kulukas, rääkimata veel asjaolust, et pankrotimenetlusega kaotatakse põhimõtteliselt kogu oma vara. Haldur hoiustab pankrotivarasse laekunud sularaha kahe tööpäeva jooksul raha saamisest arvates. Palun algatada minu suhtes eraisiku pankroti menetlus, kuulutada välja minu maksejõuetus ja algatada kohustustest vabastamise menetlus.” Selle lõppu tuleks lisada oma nimi ning allkiri. Tasu suuruse määramisel arvestab kohus töö mahtu, keerukust ja halduri kutseoskust. Kui haldur on koosoleku kokkukutsumisest keeldumisest teatanud enne ühe kuu möödumist nõude esitamisest, hakkab ühekuuline tähtaeg kulgema keeldumisest arvates. Pankrotitoimkonnal ja kohtul on õigus nõuda haldurilt kuludokumentide ning täiendavate andmete esitamist. Nimekiri tehakse avalikkusele kättesaadavaks koja veebilehel. Igal pankrotitoimkonna liikmel on üks hääl. Pankrotiavalduse võib esitada ka võlausaldaja, ent seda võib teha ka võlgnik ise. Halduril on võlgniku kui kostja õigused ja kohustused. Enne lõpetamise otsustamist kuulab kohus ära võlgniku, pankrotihalduri ja pankrotitoimkonna arvamuse. Selle kokkuvõtte lõppu võib näiteks kirjutada: “Olen muutunud maksejõuetuks ja ei suuda oma kohustusi tavapäraselt täita ka pikema ajaperioodi jooksul. Viktoria Krusenvald Financer.com Eesti toimetaja. Haldur alustab või jätkab enne pankroti algatamist alustatud likvideerimist pärast kohtumääruse tegemist, millega kinnitati ettevõtte tegevuse ja juriidilise isiku lõpetamise otsus. Kohustuse täitmata jätmisest tuleneva nõude suuruseks loetakse kokkulepitud tasu ja teisel tööpäeval pärast pankroti väljakuulutamist kohustuse täitmise kohas kehtinud kauba või finantssoorituse turu- või börsihinna vahe. Haldur võib esitada kohtule vastuväite üldkoosoleku otsusele pankrotitoimkonna liikmetele tasu maksmise kohta. Võlgniku puudumisel otsustab koosolek, kas nõuete kaitsmine on võimalik. Kui haldur taganeb lepingust, võib teine pool nõuda lepingu lõppemisest tuleneva kahju hüvitamist üksnes pankrotivõlausaldajana.. Kui justiitsminister on määranud haldurile distsiplinaarkaristuse, ei või koja ega advokatuuri aukohus määrata haldurile karistust sama distsiplinaarsüüteo toimepanemise eest. Saadud laenusumma eest saad aga kõik oma kohustused tasuda – ehk laenud refinantseerida. Nimekirjale kirjutavad alla pankrotitoimkonna esimees ja kõik kohalolevad võlausaldajad.

Eraisiku pankrot: miks, millal ja kuidas seda taotleda?

. Pärast lisade nimekirja tulevadki eelpool mainitud lisad. Kutsekogu juhatus otsustab taotluse rahuldamise ühe kuu jooksul taotluse esitamisest, tehes selle kohta kirjaliku otsuse. Kohus vabastab halduri ka siis, kui ilmneb, et halduril ei ole õigust haldurina tegutseda.

Märkused